Sự tích chim Cun Cút cụt đuôi

Sự tích chim Cun Cút cụt đuôi

Chim cun cút gặp lửng trên đường. Chim cun cút nói với lửng. – Hôm nay tớ sẽ chỉ cho cậu xem một đám rước của nhà …