Hồn ma nhà đạo sĩ

Hồn ma nhà đạo sĩ

Nam Mô A Di Đà Phật. Vị sư già đứng đó đã lâu nhưng chẳng ai để ý đến ông cả. Ðó là vị sư mình hạc, xương mai, khuôn …