Hồn ma nhà đạo sĩ

Hồn ma nhà đạo sĩ

Nam Mô A Di Đà Phật. Vị sư già đứng đó đã lâu nhưng chẳng ai để ý đến ông cả. Ðó là vị sư mình hạc, xương mai, khuôn …

Niệm Phật

Niệm Phật

Ngày xưa, có một phú ông rất sùng mộ đạo Phật. Phú ông xuất tiền xây cất một ngôi Chùa cực kỳ nguy nga tráng lệ. Ông già …