Bức chân dung người vợ

Bức chân dung người vợ

Ngày xửa, ngày xưa có một người tên là Gôm-Bây. Anh ta đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có vợ. Anh ta sống độc thân trong …