Tu khẩu để nhận phúc báo

Tu khẩu để nhận phúc báo

Người xưa có câu: “Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành”. Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, …