Chuyện Dũng Mãnh

Chuyện Dũng Mãnh

Phóng hạ đồ đạoLập địa thành Phật. Xưa kia có một vị Thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn, tuổi đã ngoài bảy …