Thi nói khoác

Thi nói khoác

Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở một cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói: – …

Perfect Son

Perfect Son

A: I have the perfect son.  B: Does he smoke?  A: No, he doesn’t.  B: Does he drink whiskey?  A: No, he doesn’t.  B: Does …

Talk to the God

Talk to the God

A man is talking to God. The man: “God, how long is a million years?” God: “To me, it’s about a minute.” The man: “God, how …