Các truyền thuyết về vua Hùng

Các truyền thuyết về vua Hùng

Truyền thuyết “Vua Hùng trồng kê ra lúa” Một hôm các con gái vua Hùng theo dân đi đánh cá ven sông thấy từng đàn chim …

Các truyền thuyết về Vua Hùng

Các truyền thuyết về Vua Hùng

Truyền thuyết “Vua Hùng trồng kê ra lúa”  Một hôm các con gái vua Hùng theo dân đi đánh cá ven sông thấy từng đàn …