Một câu đáng giá nghìn vàng

Một câu đáng giá nghìn vàng

Đời xưa vương quốc nọ có nhà vua muốn đi vi hành, ngài đi đến một cái chợ thì thấy một nhà triết lý treo biển giữa chợ …