Chàng cao bồi thông minh

THE CLEVER COWBOY

Tony was a handsome and clever cowboy. One day, he went to a neighbouring city. He was feeling hungry but had no money. Still, he went inside a hotel.

Having had his fill, he shouted, “I challenge everybody present here that none of you has ever seen a horse with it’s tail where it’s head should be.” Everyone thought that he was fibbing.

One man said, “It’s impossible. If you show us, then I will pay your bill.” Tony took them to a stable where he had tied his horse by it’s tail to the feeding trough. People understood that Tony was clever. The man paid his bill.


Chàng cao bồi thông minh

Tony là một chàng cao bồi đẹp trai và thông minh. Một ngày nọ, anh ấy đã đi đến một thành phố lân cận. Anh ấy đói bụng nhưng lại không có tiền. Tuy nhiên, anh cũng đi vào một khách sạn.

Anh ấy mạnh miệng nói: “Tôi chắc một điều rằng, chưa ai trong số mọi người ở đây đã từng nhìn thấy một con ngựa với cái đuôi trên đầu.” Mọi người nghĩ rằng anh ta nói láo.

Một người đàn ông nói:” Không thể nào, nếu anh chỉ cho chúng tôi, tôi sẽ trả tiền cho anh.” Tony dẫn họ đến cái chuồng mà anh ấy đã buộc con ngựa bằng cái đuôi của nó đến cái máng ăn. Mọi người đều thấy Tony rất thông minh. Người đàn ông đã phải trả tiền cho anh ấy.

Chia sẻ Truyện này