Chú gà trống thông minh

THE CLEVER COCK

In a village, there was a clever cock that used to wake up the villagers by his crowing. Once a jackal went to him and said, “I have heard that you have a lovely voice.”

The cock felt pleased on hearing his praise. He at once started crowing ‘Cock-a-doodle-doo.”

The jackal got an opportunity. He at once caught hold of the cock by his teeth and fled towards the jungle.

Seeing this, the villagers ran after the jackal. The cock thought of a plan and said to jackal, “Look, the villagers are after you. Tell them that I am yours and not theirs.”

As soon as the jackal opened his mouth, the cock ran away to the villagers.


Chú gà trống thông minh

Trong một ngôi làng nọ, có một chú gà trống thông minh thường đánh thức dân làng bằng tiếng gáy của anh. Khi một con chó rừng đi tới gần chú gà và nói: “Tớ đã nghe mọi người khen rằng cậu có một giọng nói đáng yêu.”

Chú gà trống cảm thấy vui khi nghe lời khen ngợi của chó rừng.Ngay lập tức,chú gà bắt đầu gáy ” ò ó o…”

Con chó rừng nắm ngay lấy cơ hội. Nó ngay lập tức dùng răng ngoặm chặt chú gà trống và lẩn vào trong khu rừng.

Trông thấy vậy, dân làng đuổi theo con chó rừng. Chú gà trống nghĩ ra một kế hoạch và nói với chó rừng “nhìn kìa,mọi người đang chạy sau cậu kìa. Hãy nói với họ tôi là của cậu chứ không phải của họ.”

Con chó rừng nghe vậy liền mở miệng ra, chú gà trống chạy ngay về phía dân làng.

Chia sẻ Truyện này