Truyện song ngữ: Con lừa và xe muối

The ass and the load of salt

A Merchant, driving his Ass homeward from the seashore with a heavy load of salt, came to a river crossed by a shallow ford.

They had crossed this river many times before without accident, but this time the Ass slipped and fell when halfway over.

And when the Merchant at last got him to his feet, much of the salt had melted away. Delighted to find how much lighter his burden had become, the Ass finished the journey very gayly.

Next day the Merchant went for another load of salt. On the way home the Ass, remembering what had happened at the ford, purposely let himself fall into the water, and again got rid of most of his burden.

The angry Merchant immediately turned about and drove the Ass back to the seashore, where he loaded him with two great baskets of sponges.

At the ford the Ass again tumbled over; but when he had scrambled to his feet, it was a very disconsolate Ass that dragged himself homeward under a load ten times heavier than before.

The same measures will not suit all circumstances.


Con lừa và xe muối

Merchant, anh ta lái xe lừa của mình về nhà từ bờ biển với khá nhiều muối, đến một dòng sông cắt ngang một chỗ cạn

Họ đã qua con sông này nhiều lần trước đó mà không bị tai nạn, nhưng lần này con lừa bị trượt chân và ngã làm cho nửa số muối bị đổ ra ngoài.

Cuối cùng Merchant  giúp nó đứng lên, phần lớn muối đã tan hết. Vui mừng khi thấy gánh nặng của anh ta vơi đi, con lừa cuối cùng cũng hoàn thành hành trình rất vui vẻ.

Ngày tiếp theo khi Merchant trở xe muối khác. Trên dường về nhà xe lừa, ghi nhớ những gì đã xảy ra ở chỗ cạn, nó cố ý ngã xuống nước, và hầu hết số muối bị đổ ra ngoài.

Merchant tức giận và ngay lập tức quay lại và lái xe lừa về bờ biển, nơi đó con lừa phải chở hai giỏ muối lớn.

Tại nơi nước cạn nó lại bị trượt ngã như lần trước; nhưng khi anh ta trườm chân của mình, nó rất buồn rầu kéo xe của mình về nhà với một tải nặng hơn mười lần trước đó.

Không thể có giải pháp giống nhau cho tất cả các trường hợp

Chia sẻ Truyện này