Truyện song ngữ: Đại bàng và con quạ nhỏ

The eagle and the jackdaw

An Eagle, swooping down on powerful wings, seized a lamb in her talons and made off with it to her nest.

A Jackdaw saw the deed, and his silly head was filled with the idea that he was big and strong enough to do as the Eagle had done. So with much rustling of feathers and a fierce air, he came down swiftly on the back of a large Ram.

But when he tried to rise again he found that he could not get away, for his claws were tangled in the wool. And so far was he from carrying away the Ram, that the Ram hardly noticed he was there.

The Shepherd saw the fluttering Jackdaw and at once guessed what had happened. Running up, he caught the bird and clipped its wings. That evening he gave the Jackdaw to his children.

“What a funny bird this is!” they said laughing, “what do you call it, father?”

“That is a Jackdaw, my children. But if you should ask him, he would say he is an Eagle.”

Do not let your vanity make you overestimate your powers.


Đại bàng và con quạ nhỏ

Một con đại bàng sà xuống với đôi cánh mạnh mẽ, bắt giữ một con cừu bởi bộ móng vuốt sắc nhọn và nó tha cừu về tổ của mình.

Một con quạ nhỏ học theo đại bàng và nảy sinh trong đầu suy nghĩ rằng nó đã lớn và đủ mạnh để làm như con đại bàng đã làm. Vì thế, nó vỗ mạnh cánh và lao đi vun vút, nó đã nhanh chóng xà xuống lưng của một con cừu đực.

Nhưng khi nó đã cố gắng tăng tốc trở lại thì nó đã nhận ra rằng nó không thể rời đi, vì móng của nó đã bị rối ren trong mớ lông cừu. Và ngay sau khi nỗ lực mang con cừu đi, con cừu đã la lớn để gây chú ý rằng có sự xuất hiện của quạ.

Người chăn cừu đã thấy con quạ đang vùng vẫy và phần nào nhận ra những gì đã xảy ra. Đến nơi, ông ấy đã bắt con chim và cắt cánh của nó. Tối hôm ấy, ông ấy đem con quạ trụi lông cho những đứa nhỏ chơi.

“Con chim này thật buồn cười” chúng vừa nói vừa cười, ” bố ơi, bố gọi nó là gì?”

“Đó là một con quạ, các con của bố. Nhưng nếu con hỏi nó, nó sẽ nói nó là một con đại bàng”.

Đừng để ảo tưởng che mờ đi sức mạnh thực sự của bạn.


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) swoop down
đột kích xuống, xà xuống

(to) make off with
xoáy, ăn cắp

(to) fill with the idea
tràn ngập với ý tưởng, luôn nghĩ về một ý tưởng

(to) get away
rời đi, cút đi, bỏ đi

(to) carry away
mang đi

Chia sẻ Truyện này