Hãy biết sống chan hòa

LIVE AND LET LIVE

Once there was a big pool near a village. The villagers used the water of the pool for drinking and for other purposes also. The pool has abounded with fish.

Once a fisherman went fishing to the pool. He cast his net into the pool and sat down. But he was very impatient. So, he tied a long string to a small stone. Then put it into the pool, he began to stir the water to drive more fish into his net.

A villager saw him do so and asked him not to make the water muddy. But the fisherman didn’t listen to him and went on beating the water and making it dirty. So, the villagers brought some companions armed with weapons. Seeing them, the fisherman got scared. He drew out his stone and apologized.”


Hãy biết sống chan hòa

Trước đây có một cái hồ lớn cạnh một ngôi làng. Dân làng sử dụng nước trong hồ để uống và cũng dùng cho những mục đích khác. Trong hồ đầy ấp cá.

Vào một ngày có một người đánh cá đi bắt cá trong hồ. Ông ấy quăng lưới xuống hồ và ngồi đợi. Nhưng ông ấy rất không kiên nhẫn. Vì thế,ông ấy đã lấy một sợi dây dài cột vào một hòn đá nhỏ. Sau đó đặt nó vào trong hồ, ông ấy bắt đầu khấy mặt nước để đuổi nhiều cá hơn vào trong lưới.

Dân làng thấy ông ấy làm thế và họ yêu cầu ông ấy không được làm nước bẩn. Nhưng người đánh cá không nghe và tiếp tục khua mặt nước và làm cho nước bẩn. Vì vậy dân làng đã đem vũ khí ra đe dọa. Thấy thế, người đánh cá hoảng sợ. Ông ấy ném hòn đá đi và xin lỗi mọi người.

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top