Truyện song ngữ: Nhìn kỹ trước khi nhảy

LOOK BEFORE YOU LEAP

Once a fox was roaming around in the dark. Unfortunately, he fell into a well. He tried his level best to come out but all in vain. So, he had no other alternative but to remain there till the next morning.

The next day, a goat came that way. She peeped into the well and saw the fox there. The goat asked “what are you doing there, Mr. Fox?”

The sly fox replied, “I came here to drink water. It is the best I have ever tasted. Come and see for yourself.”

Without thinking even for a while, the goat jumped into the well, quenched her thirst and looked for a way to get out. But just like the fox, she also found herself helpless to come out.

Then the fox said, “I have an idea. You stand on your hind legs. I’ll climb on your head and get out. Then I shall help you come out too.”

The goat was innocent enough to understand the shrewdness of the fox and did as the fox said and help him get out of the well.

While walking away, the fox said, “Had you been intelligent enough, you would never have got in without seeing how to get out.”

That’s why we say, “Look before you leap”.


Nhìn kĩ trước khi nhảy

Một con cáo đang di chuyển xung quanh trong bóng tối. Thật không may, nó rơi vào một cái giếng. Nó cố gắng trèo lên nhưng tất cả đều vô ích. Vì thế, nó không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở đó cho đến sáng hôm sau .

Ngày hôm sau, con dê đến đó. Nó nhìn qua giếng và thấy con cáo ở đó. Con dê hỏi: “Cáo, làm gì ở đó vậy?”.

Con cáo ranh ma trả lời: ” Tôi đến đây uống nước, đây là thứ ngon nhất tôi từng nếm. Bạn tự tới đây mà xem”.

Không suy nghĩ dù chỉ tích tắc, con dê nhảy xuống cái giếng, dập tắt cơn khát và tìm kiếm đường thoát. Nhưng giống như cáo, nó cũng không tự mình thoát được .

Sau đó con cáo nói:” Tôi có ý kiến .Bạn đứng bằng 2 chân sau . Tôi sẽ leo lên đầu bạn và ra ngoài . Sau đó tôi sẽ giúp bạn thoát ra.”

Con dê quá ngây thơ để hiểu sự ranh mãnh của cáo và làm theo lời cáo nói giúp hắn thoát khỏi cái giếng .

Khi ra được, con cáo nói: ” Ngươi chỉ có trí khôn vừa chừng, ngươi sẽ không bao giờ thoát ra để thấy những điều bên ngoài “.

Đó là lý do tại sao chúng ta nói: ” Hãy suy xét thật kỹ trước khi làm bất cứ việc gì “.

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top