Truyện song ngữ: Những chuyên gia chữa cháy

THE FIRE SPECIALISTS

Once there was a big haystack near a village and several small animals had made their homes in it. Among them were a snake, a tortoise, and a jackal. 

One day, all the three creatures were gossiping, when suddenly they heard some people shouting ‘Fire! Fire!’ the snake said that he knew a hundred ways to deal with the fire and the tortoise said that he knew a thousand ways. 

When it was the Jackal’s turn, he said, “I know only one way to deal with the fire and that is to run away.”

Saying this, the Jackal ran away and other fire specialists got burnt in the fire.


Những chuyên gia chữa cháy

Ngày xưa, có một bụi cây lớn gần một ngôi làng, đó là nơi trú ẩn của một số động vật nhỏ. Trong số chúng là rắn, rùa và chó rừng.

Một ngày nọ, cả ba loài này đang bàn tán thì bất ngờ chúng nghe một vài người la lên: “Cháy! Cháy!”. Con rắn nói rằng nó biết hàng trăm cách để dập tắt đám cháy và con rùa liền nói nó cũng biết hàng ngàn cách.

Con chó rừng liền đáp lại. Nó nói: “Tao chỉ biết một cách để dập tắt đám cháy đó là chạy thật xa”

Nói đến đây, con chó rừng đã chạy thật xa và các chuyên gia chữa cháy khác đã bị vùi trong đám cháy.

Chia sẻ Truyện này