Truyện song ngữ: Những con bò chiến và con ếch

The fighting bulls and the frog

Two Bulls were fighting furiously in a field, at one side of which was a marsh. An old Frog living in the marsh, trembled as he watched the fierce battle.

“What are you afraid of?” asked a young Frog.

“Do you not see,” replied the old Frog, “that the Bull who is beaten, will be driven away from the good forage up there to the reeds of this marsh, and we shall all be trampled into the mud?”

It turned out as the Frog had said. The beaten Bull was driven to the marsh, where his great hoofs crushed the Frogs to death.

When the great fall out, the weak must suffer for it


Những con bò chiến và con ếch

Hai con bò đang đánh nhau dữ dội trên một cánh đồng, bên cạnh cánh đồng có một đầm lầy. Một con ếch già sống trong đầm lầy, đang run sợ khi nhìn thấy trận chiến khốc liệt.

“Điều gì khiến ông sợ hãi thế?” một con ếch nhỏ hỏi.

Con ếch già trả lời “Cháu có thấy rằng con bò đang thất thế kia sẽ bị xua đuổi khỏi cánh đồng rồi nó sẽ tiến về đầm lầy này để tìm những cây lau sậy và tất cả chúng ta sẽ bị giẫm đạp xuống bùn?”

Hóa ra con ếch đã biết trước. Con bò thất thế kia đã quyết định sẽ dạt về phía đầm lầy, nơi mà những cái móng rắn chắn của nó có thể nghiền nát những con ếch đến chết.

Khi có chuyện không hay xảy ra, kẻ yếu luôn là người chịu thiệt.


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

the fierce battle
trận chiến khốc liệt, trận chiến dữ dội

(be) driven away
bị đuổi đi nơi khác

the good forage
nơi có thức ăn xanh tốt (cánh đồng cỏ xanh tốt)

(to) turn out
hoá ra, diễn ra, bật ra

(to) crush s.o/ s.th to death
nghiền nát ai/ cái gì cho đến chết

Chia sẻ Truyện này