Truyện song ngữ: Sư tử và thỏ

A LION AND A RABBIT

Once a lion said to all the animals in the forest that if one of them will come to him as his meal for the day, he would not kill anyone else among them. All the animals agreed to this.

One day, it was a rabbit’s turn and it took quite long to reach the lion. The lion asked the reason for being late. It acted wisely and said, “Sir! I was stopped by another lion, who was claiming to be the king of the jungle and he wants to meet you.”

“So do I”, said the furious lion.

The rabbit took the lion to a well and showed him his reflection in the water of the well. The lion jumped into the well to catch his opponent and drowned.

How intelligently, the rabbit got rid of the wild beast.


Sư tử và Thỏ

Ngày nọ, một con sư tử nói với tất cả muôn thú trong khu rừng rằng nếu một trong số chúng trở thành bữa ăn cho nó thì nó sẽ không giết bất cứ con vật nào khác. Tất cả muôn thú đều đồng ý.

Một ngày nọ, tới lượt con thỏ và nó đã mất một thời gian khá lâu để tiến lại gần con sư tử. Sử tử hỏi tại sao nó lại đến trễ.Thỏ bèn trả lời một cách khôn ngoan:”Thưa Ông, con đã bị chặn lại bởi một con sư tử khác, nó tuyên bố sẽ trở thành vua của khu rừng và muốn gặp ông.”

“Ta cũng muốn gặp nó”, Sư tử trả lời một cách giận dữ.

Chú thỏ đã dẫn con sử tử đến một cái giếng và chỉ cho nó thấy hình ảnh phản chiếu của nó trong nước của cái giếng. Con sư tử đã nhảy vào trong giếng để bắt lấy cái bóng của mình và rơi xuống giếng.

Thật là thông minh, con thỏ đã cứu mạng cho tất cả muôn thú nơi đây.

Chia sẻ Truyện này