Truyện ngụ ngôn song ngữ: Anh hề và người nông dân

The Buffoon and the Countryman

At a country fair there was a Buffoon who made all the people laugh by imitating the cries of various animals. He finished off by squeaking so like a pig that the spectators thought that he had a porker concealed about him. But a Countryman who stood by said: “Call that a pig’s squeak! Nothing like it. You give me till tomorrow and I will show you what it’s like.” The audience laughed, but next day, sure enough, the Countryman appeared on the stage, and putting his head down squealed so hideously that the spectators hissed and threw stones at him to make him stop. “You fools!” he cried, “see what you have been hissing,” and held up a little pig whose ear he had been pinching to make him utter the squeals.

“MEN OFTEN APPLAUD AN IMITATION AND HISS THE REAL THING.”


Anh hề và người nông dân

Tại một hội chợ ở miền quê, có một anh hề đang làm mọi người cười rần vì giả làm tiếng kêu của nhiều con vật khác nhau. Anh ta kết thúc bằng cách ré lên giống như một con lợn,khiến nỗi người xem nghĩ rằng anh này đang giấu một con lợn. Nhưng một người nông dân đứng cạnh đã nói: “Như vầy mà bảo là tiếng kêu của một con lợn ư! Chẳng giống gì cả. Chờ tôi đến ngày mai rồi tôi sẽ cho anh thấy nó ra sao.” Khán giả cười rần, nhưng ngày hôm sau, như đã hứa, người nông dân đã xuất hiện trên sân khấu, đưa đầu xuống rồi rống lên một cách gớm ghiếc đến nổi khán giả la lên và ném đá về phía ông ta để buộc ông ấy ngưng. “Lũ ngu ngốc!” ông ấy la lên, “nhìn xem những gì mà các người đang chê bai,” và giơ lên một chú heo nhỏ tai đang bị véo làm cho kêu eng éc.

“MỌI NGƯỜI THƯỜNG TÁN THƯỞNG SỰ GIẢ TẠO VÀ CHÊ BAI SỰ THẬT”

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top