Truyện ngắn song ngữ: Con cáo mất đuôi

The Fox Without a Tail

IT happened that a Fox caught its tail in a trap, and in struggling to release himself lost all of it but the stump. At first he was ashamed to show himself among his fellow foxes. But at last he determined to put a bolder face upon his misfortune, and summoned all the foxes to a general meeting to consider a proposal which he had to place before them. When they had assembled together the Fox proposed that they should all do away with their tails. He pointed out how inconvenient a tail was when they were pursued by their enemies, the dogs; how much it was in the way when they desired to sit down and hold a friendly conversation with one another. He failed to see any advantage in carrying about such a useless encumbrance. “That is all very well,” said one of the older foxes; “but I do not think you would have recommended us to dispense with our chief ornament if you had not happened to lose it yourself.”

“DISTRUST INTERESTED ADVICE.”


Con cáo mất đuôi

Câu chuyện xảy ra khi một con Cáo bị mắc đuôi vào trong bẫy, và trong khi cố gắng để thoát ra Cáo ta bị đứt mất đuôi. Đầu tiên nó cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện trước các bạn của nó. Nhưng cuối cùng nó quyết định dũng cảm đối mặt với sự không may đó, và mời tất cả các con cáo khác đến họp để xem xét đề nghị Cáo ta đề ra. Khi bầy cáo tập trung đông đủ, Cáo mất đuôi đề nghị tất cả bọn nên bỏ đuôi đi. Nó chỉ ra rằng cái đuôi rất bất tiện khi chúng bị kẻ thù hay chó truy đuổi, hoặc là khi chúng muốn ngồi và trò chuyện thân mật với nhau Nó thấy chẳng có ích lợi gì khi mang trên mình của nợ vô dụng đó.
” Tốt lắm,” một trong những con cáo già nói; “nhưng tôi nghĩ rằng cậu sẽ không khuyên chúng tôi từ bỏ cái đuôi mỹ miều, tô điểm chính của chúng tôi nếu như cậu không bị mất của chính mình.”

“Đừng tin tưởng những lời khuyên của những kẻ muốn vụ lợi cho họ.”

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top