Truyện ngụ ngôn song ngữ: Bó đũa

The Bundle of Sticks

AN OLD man on the point of death summoned his sons around him to give them some parting advice. He ordered his servants to bring in a faggot of sticks, and said to his eldest son: “Break it.” The son strained and strained, but with all his efforts was unable to break the Bundle. The other sons also tried, but none of them was successful. “Untie the faggots,” said the father, “and each of you take a stick.” When they had done so, he called out to them: “Now, break,” and each stick was easily broken. “You see my meaning,” said their father.

“UNION GIVES STRENGTH.”


Bó đũa

Một ông lão già sắp qua đời. Ông cho gọi các con trai lại và căn dặn. Ông sai người giúp việc mang vào một bó đũa và bảo cậu con trai cả bẻ nó. Người con cố bẻ nhưng với nỗ lực hết sức mà vẫn không bẻ được bó đũa. Những người con trai còn lại cố gắng bẻ nhưng không ai bẻ được. “Tháo bó đũa ra “- người cha nói “Các con mỗi người hãy cầm một chiếc đũa”. Các con làm như cha dặn rồi ông bảo con bẻ và từng cái đũa được bẻ gãy dễ dàng. Người cha ôn tồn ” các con hiểu ý cha chứ”.

“Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.”

Chia sẻ Truyện này