Truyện Song Ngữ: Bộ não của Lừa (The Ass’s Brains)

The Ass’s Brains

The Lion and the Fox went hunting together. The Lion, on the advice of the Fox, sent a message to the Ass, proposing to make an alliance between their two families.

The Ass came to the place of meeting, overjoyed at the prospect of a royal alliance.

But when he came there the Lion simply pounced on the Ass, and said to the Fox: “Here is our dinner for today. Watch you here while I go and have a nap.

Woe betide you if you touch my prey.” The Lion went away and the Fox waited; but finding that his master did not return, ventured to take out the brains of the Ass and ate them up.

When the Lion came back he soon noticed the absence of the brains, and asked the Fox in a terrible voice: “What have you done with the brains?”

“Brains, your Majesty! It had none, or it would never have fallen into your trap.”

Bài dịch

Bộ não của Lừa

Sư tử và cáo thường đi săn cùng nhau. Sư tử nhờ cáo gửi đi một thông điệp đến Lừa, để đề xuất lập nên một liên minh giữa hai gia đình.

Lừa đến nơi diễn ra cuộc gặp mặt với vẻ vui mừng trước triển vọng của liên minh hoàng gia này.

Nhưng, khi Lừa đến thì Sư tử lạnh lùng vồ lấy Lừa và nói với Cáo: ” Đây là bữa tối của chúng ta, mi ở đây trong khi ta đi nằm nghỉ một tý.

Ngươi là tên khốn nếu dám động vào con mồi của ta ” Sư tử bước đi và Cáo ngồi đợi; đến khi không thấy Sư tử trở về, Cáo đánh liều lấy bộ não của Lừa và ăn nó.

Khi Sư tử trở về và phát hiện thiếu bộ não của Lừa bèn hỏi Cáo bằng một giọng kinh khủng: “Mày đã làm gì với bộ não?”

“Bộ não, Vẻ uy nghi của ngài! Nó không có hoặc đã bị mất khi sập bẫy của ngài rồi.”

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top