Truyện song ngữ: Chú gà trống và viên ngọc

The cock and the pearl

A cock was once strutting up and down the farmyard among the hens when suddenly he espied something shinning amid the straw.

“Ho ho …” quoth he, “that ‘s for me,” and soon rooted it out from beneath the straw.

What did it turn out to be but a Pearl that by some chance had been lost in the yard?

“you may be a treasure,” quoth master cock, “to men that prize you, but for me, I would rather have a single barley-corn than a peck of pearl.”

Precious things are for those that can prige them


Chú gà trống và viên ngọc

Một con gà trống đang vênh váo đi khệnh khạng giữa những chị gà mái trong vườn nhà. Đột nhiên, nó trông thấy cái gì đó lóe sáng trong đống rơm… Nó la lên :

” Ha ha, nó là của ta.” Nói rồi gà trống nhặt nó ra khỏi đống rơm gần đó.

Thì ra đó là một viên ngọc trai vô tình bị rơi ra sân? 

“Có thể đây là một kho báu đây” gà trống nhủ, “nhưng chỉ quý đối với loài người thôi, còn ta thì thích có được một hạt lúa mạch còn hơn có cả một hộp đầy ngọc trai. “

Mọi thứ chỉ có giá trị đối với những ai quý nó

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top