Truyện Song Ngữ: Cua mẹ và Cua con

The two crabs

One fine day two Crabs came out from their home to take a stroll on the sand.

“Child,” said the mother, “you are walking very ungracefully. You should accustom yourself to walking straight forward without twisting from side to side.” 

“Pray, mother,” said the young one, “do but set the example yourself, and I will follow you.”

“Examples is the best precept”


Hai con cua

Một ngày đẹp trời hai con cua đi ra khỏi nhà để đi dạo trên cát.

“Này con gái” cua mẹ nói, “Con đang đi rất thiếu duyên dáng đấy. Con nên tập dần cho quen để đi thẳng hướng đừng đi ngang như thế”.

” Mẹ hãy thử trước” cua con nói, ” Làm một ví dụ từ chính mẹ và con sẽ làm theo”

“Ví dụ là lời dạy bảo tốt nhất.” 

Chia sẻ Truyện này