Truyện song ngữ: Sư tử và bức tượng

The lion and the statue

A MAN and a Lion were discussing the relative strength of men and lions in general.

The Man contended that he and his fellows were stronger than lions by reason of their greater intelligence.

“Come now with me,” he cried, “and I will soon prove that I am right.”

So he took him into the public gardens and showed him a statue of Hercules overcoming the Lion and tearing his mouth in two.

“That is all very well,” said the Lion, “but proves nothing, for it was a man who made the statue.”

We can easily represent things as we wish them to be


Sư tử và bức tượng

Một người đàn ông và một con sư tử bàn luận về sự tương quan sức mạnh giữa con người và sư tử.

Người đàn ông cho rằng anh ta và những người khác mạnh mẽ hơn sư tử bởi họ rất thông minh.

“Giờ đi với ta nào”, anh ta nói to,” Và ta sẽ sớm chứng tỏ là ta đúng”.

Vậy là anh ta dẫn sư tử tới một khu vườn công cộng và chỉ cho nó thấy bức tượng Hercules giành chiến thắng trước sư tử và xé toạc miệng nó ra làm hai.

“Điều đó ổn thôi”, sư tử nói,” nhưng nó chẳng chứng tỏ điều gì cả, bởi nó phụ thuộc vào ý định của người làm tượng”

Là con người, ta có thể dễ dàng làm điều mà ta muốn nó như thế

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top