American Joke – Truyện cười Mỹ

fundraising.jpg

A little boy wanted $100 very badly; his mother told him to pray to GOD for it. He prayed for two weeks not nothing turned up. Then he decided perhaps he should write GOD a letter requesting the $100. 

When the post office received the letter addressed to GOD, they opened it and decided to send it to the President. The President was so impressed, touched and amused that he instructed his secretary to send the boy $5. He thought this would appear to be a lot of money to a little boy. 

The little boy was delighted with the $5 and sat down to write a thank-you letter, which read as follows: 

“Dear God, Thank you very much for sending me the money. I noticed that you had to send it through Washington, as usual, those thieving bastards deducted $95 for taxes. 

Bài dịch:

Một cậu bé khao khát có được 100 đô la, mẹ cậu bé bảo hãy cầu Chúa ban cho số tiền đó. Cậu bé đã cầu nguyện trong hai tuần nhưng chẳng nhận được gì. Và cậu quyết định viết thư cho Chúa để xin 100 đô la. 

Khi bưu điện nhận được bức thư đề địa chỉ nhận là Chúa, họ mở ra và quyết định gửi nó cho Tổng thống. Tổng thống đọc lá thư và thấy ấn tượng, xúc động và thích thú đến nỗi ông chỉ thị cho thư ký gửi cho cậu bé 5 đô la. Ông nghĩ số tiền đó là một số tiền lớn đối với một cậu bé. 

Cậu bé rất vui sướng khi nhận được 5 đô la, cậu liền ngồi xuống và viết một lá thư như sau:

“Chúa đáng kính, Vô cùng cảm ơn người đã gửi tiền cho con. Con nhận ra là người đã gửi qua Washington, như thông lệ, những tên đểu giả trộm cắp ở đó đã trừ 95 đô la tiền thuế.”

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top