BUSINESS

Dịch:

Bố: Bố muốn con lấy người con gái bố muốn

Con trai: Không

Bố: Đó là con gái của Bill Gates

Con trai: Thế thì được ạ

Người bố đến chỗ Bill Gates

Người bố: Tôi muốn con gái ông lấy con trai tôi

Bill Gates: Không được

Người bố: Con trai tôi là CEO của Ngân hàng thế giới

Bill Gates: Thế thì được

Người bố đến gặp chủ tịch của ngân hàng thế giới

Người bố: Hãy cho con trai tôi làm CEO của ngân hàng này

Chủ tịch: Không được

Người bố: Nó là con rể của Bill Gates

Chủ tịch: Thế thì được

Xong việc. 

Chia sẻ Truyện này