How Many Knaves Live In This Street?

How Many Knaves Live In This Street ?

A wag asked his friend.

“How many knaves do you suppose live in this street besides yourself ?”

“Beside myself !” replied the other. “Do you mean to insult me ?”

“Well, then ?” said the first, “how many do you reckon including yourself ?”

Bao nhiêu kẻ bất lương?

Một kẻ thích đùa hỏi người bạn :

– Theo anh thì ở phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, không kể anh?

– Không kể tôi! – người kia kêu lên. – Bộ anh muốn sỉ nhục tôi đấy à?

– Chà, vậy thì phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, kể cả anh?

Chia sẻ Truyện này