INHERITANCE

INHERITANCE

Two friends meet on a Miami street. One looked forlorn, and almost on the verge of tears. The other man said, “Hey, how come you look like the whole world caved in?”

 The sad fellow said, “Let me tell you. Three weeks ago, an uncle died and left me forty thousand dollars.”

 “That’s not bad.”

“Hold on, I’m just getting started. Two weeks ago, a cousin I never knew kicked the bucket , and left me eighty-five thousand dollars.”

 “Sounds like you should be grateful.”

 “Last week my great aunt passed away. I inherited almost a quarter of a million.”

 “Then how come you look so glum?”

 “This week . . . nothing!”

THỪA KẾ

Hai người bạn gặp nhau trên đường phố Miami. Một người trông đau khổ, và gần như khóc. Người đàn ông kia nói:” Này, làm thế nào mà trông bạn như ở trong thế giới này đổ sụp vậy?”

Người bạn buồn bã nói:”Để tôi kể cho bạn nghe.Ba tuần trước đây, một ông bác chết và để lại cho tôi bốn mươi ngàn đô la.”

“Điều đó không tệ.”

“Nghe tiếp này, tôi chỉ mới bắt đầu. Hai tuần trước, một người anh họ tôi chưa bao giờ biết đến chết ngoẻo, và để lại cho tôi tám mươi lăm ngàn.”

“Coi bộ bạn nên biết ơn anh ấy.”

“Tuần qua bà trẻ tôi “ra đi”. Tôi thừa kế gần như một phần tư triệu.”

“Vậy thì làm sao trông bạn rầu rĩ quá vậy?”

“Tuần này … chẳng có gì hết!”

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top