Knows when to stop – Biết dừng đúng lúc

A man walks into a bar and orders one shot. Then he looks into his shirt pocket and orders another shot. After he finishes, he looks into his shirt pocket again and orders another shot. 

The bartender is curious and askes him. “every time you order a shot, you look in your shirt pocket. Why?” 

The man replies, “I have a picture of my wife in my pocket and when she starts to look good, I go home.” 

Một người đàn ông đi tới quan rượu và gọi một ly. Rồi ông ấy nhìn vào túi áo sơ mi và gọi một ly nữa. Sau khi uống xong, ông ấy lại nhìn vào túi và gọi thêm một ly rượu nữa. 

Người phục vụ rất tò mò và hỏi ông : “Mỗi khi gọi một ly rượu ông lại nhìn vào túi áo, tại sao vậy?”

Người đàn ông trả lời: “Tôi có một tấm ảnh vợ trong túi áo và khi nào tôi thấy bà ấy trông bắt đầu có vẻ dễ thương thì tôi sẽ về nhà.”

Chia sẻ Truyện này