Medical miracle – Phép lạ y học

MEDICAL MIRACLE

An 80 year woman married an 85-year-old man.

After about six months together, the woman wasn’t feeling well and she went to her doctor.

The doctor examined and said, “Congratulations Mrs. Jones, you’re going to be a mother.”

 “Get serious doctor, I’m 80.”

 “I know,” said the doctor, “This morning, I would have said it was impossible, but this afternoon you are a medical miracle.”

 “I’ll be darned,” she replied and stormed out of the office. She walked down the hall and around the corner to where the telephones were. In a rage, she dialed her husband.

 “Hello,” she heard in his familiar halting voice.

She screamed, “You rotten SOB. You got me pregnant!”

 There was a pause on the line. Finally, her husband answered, “Who’s calling please?”

PHÉP LẠ Y HỌC

Một bà lão 80 tuổi cưới một ông lão 85 tuổi. Sau sáu tháng chung sống, bà lão cảm tháy không khỏe và bà đi bác sĩ.

Bác sĩ khám và nói:”Xin chúc mừng, bác Jones, bác  sẽ là một bà mẹ.”

“Hãy nghiêm túc, bác sĩ, tôi 80 tuổi.

“Cháu biết,” bác sĩ nói,”sáng nay, cháu hẳn sẽ nói điều này bất khả, nhưng chiều nay bác là một phép lạ y học.” “Tôi sẽ bị nguyền rủa,” bà lão trả lời và đi xộc ra khỏi phòng mạch. Bà đi xuống hành lang và quanh góc nhà nơi để điện thoại. Trong một cơn giận, bà quay số gọi chồng.

“Hello,” bà nghe giọng ngập ngừng quen thuộc của ông.

Bà la lên:”Ông CHÓ ĐẺ đồi bại. Ông đã làm tôi mang thai.

Trên đường dây ngưng lại một tí. Cuối cùng, chồng bà trả lời:”Xin vui lòng cho biết ai đang gọi?”

Chia sẻ Truyện này