Truyện cười: Broken Radio

Radio Broken

A film crew was on location deep in the desert. One day an Old Indian went up to the director and said, “Tomorrow rain.”

The next day it rained. A week later, the Indian went up to the director and said, “Tomorrow storm.” The next day there was a hailstorm.

“This Indian is incredible,” said the director.

He told his secretary to hire the Indian to predict the weather. However, after several successful predictions, the old Indian didn’t show up for two weeks. Finally the director sent for him.

“I have to shoot a big scene tomorrow,” said the director, “and I’m depending on you. What will the weather be like?”

The Indian shrugged his shoulders. “Don’t know,” he said. “Radio is broken.”

Đài bị hỏng

Một đoàn làm phim đang ở sâu trong sa mạc. Một hôm một cụ già da đỏ tới gặp trưởng đoàn và nói rằng:

“Ngày mai trời sẽ mưa.”

Hôm sau trời mưa thật. Một tuần sau, cụ già đó lại tới gặp trưởng đoàn và nói: “Ngày mai trời đổ bão.” Quả nhiên hôm sau có một trận bão lớn.

“Người da đỏ đó thật tuyệt,” ông trưởng đoàn nói.

Ông nói viên thư ký thuê người da đỏ đó để dự báo thời tiết. Tuy nhiên sau một vài lần tiên đoán thành công khác, cụ già da đỏ đó không xuất hiện trong hai tuần. Trưởng đoàn làm phim cho triệu ông ta tới. “Tôi phải quay một cảnh rất quan trọng vào ngày mai,” ông ta nói, “và tôi trông cậy vào ông. Thời tiết ngày mai như thế nào?”

Người da đỏ nhún vai.

“Không biết, đài bị hỏng,” ông ta trả lời.

Chia sẻ Truyện này