Truyện cười song ngữ: Chung Thủy

Faithfull

After having died, a couple souls flied to the heaven gate, St.Pierre opened the door and informed that for one time of unfaithfulness to each other in their life they will be prod by a needle.

After being prod 5 times, the wife turned to ST.Poerre and asked: “Where is my husband?”

“He is lying on the sewing-machine table” St.Pierre replied.

Chung Thủy

Hai vợ chồng nọ sau khi chết hồn bay đến cửa thiên đàng. Thánh Pierre ra mở cửa và báo cho họ biết rằng, trong đời cứ mỗi lần họ không chung thủy với bạn đời của mình sẽ bị một lần kim đâm.

Sau khi bị đâm 5 lần, bà vợ quay lại hỏi: “Chồng tôi đâu rồi?”

“Ông ta đang nằm trên bàn máy may.” Thánh Pierre trả lời.

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top