Truyện cười song ngữ: Flies

Flies

A woman walked into the kitchen to find her husband walking around with a fly swatter.

“What are you doing?” she asked.
“Hunting flies,” He responded.
“Oh, killing any?” She asked.
“Yep, three males, two females,” he replied.
Intrigued, she asked, “How can you tell?”
He responded, “Three were on a beer can, two were on the phone.”

Bài dịch :
Ruồi
Một phụ nữ bước vào bếp thấy chồng đang đi loanh quanh trong đó với một cái vỉ đập ruồi.
Anh đang làm gì vậy cô hỏi.
Săn ruồi. Anh chồng trả lời.
Ồ, đã giết được con nào chưa?” Cô vợ hỏi.
Có, ba con đực, hai con cái. Anh chồng đáp.
Khá ngạc nhiên, cô vợ hỏi: Sao anh biết?
Anh chồng trả lời: Ba con đang ở trên can bia, hai con đang đậu trên điện thoại.

Chia sẻ Truyện này