Giữ kỹ quá

Tí hỏi Tèo :
– Bạn có quyển sách nào hay không, cho mình mượn với ?
– Coi thì phải giữ kỹ nha ?
– Bảo đảm, mình giữ kỹ lắm, ai đòi cũng hổng trả đâu mà sợ !

Chia sẻ Truyện này