Lời nói cửa miệng

– Nam, lớp chúng ta có một số học sinh thường hay nói câu gì em biết không?

– Em không biết.

– Nói rất đúng.

Chia sẻ Truyện này