Ngữ pháp cơ bản hay thi trong Grammar Aptis

Sẵn sàng du học – Bài thi Aptis có thể đánh giá trình độ tiếng Anh đầy đủ ở cả 4 kỹ năng ngôn ngữ – Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi cũng kết hợp với việc kiểm tra Ngữ pháp và Từ vựng. Thiết kế của bài thi Aptis đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các tổ chức (nhà tuyển dụng, đơn vị đào tạo…) và cá nhân trên toàn thế giới.

Xin giới thiệu với các bạn ngữ pháp cơ bản hay thi trong Grammar Aptis do bạn Nguyễn Chí Dũng tổng hợp
Series 1: Phân biệt Another, Other, The other và The others
1. Another
Another + Danh từ đếm được số ít
-> Nghĩa: một cái khác, một người khác
Ví dụ:
– I have eaten my chocolate bar, give me another(= another cake)
Tôi đã ăn hết thanh socola của mình rồi, đưa tôi cái khác đi.
– Do you have another pencil? Bạn còn cái bút chì nào khác không?
2. Other
Other + Danh từ đếm được số nhiều/Danh từ không đếm được
->Nghĩa: Những cái khác, những người khác
Ví dụ:
– Can you give me other books? Bạn có thể đưa tôi những quyển sách khác được không?
– Other students are Chinese. Những học sinh khác đều là người Trung Quốc.
3. The other
The other + Danh từ đếm được số ít
-> Nghĩa: Cái còn lại, người còn lại
Ví dụ:
– I have 2 bags. One of them is red. The other is black. Tôi có 2 cái cặp sách. 1 cái màu đỏ. Cái còn lại màu đen.
– There are 3 new students in this class. Two of them are French. The other is Japanese. Có 3 học sinh mới trong lớp này. Hai trong số họ là người Pháp. Người còn lại là người Nhật.
4. The others
The others = The other + danh từ đếm được số nhiều
-> Nghĩa: Những cái còn lại, những người còn lại
Ví dụ:
– There are 3 new students in this class. One of them is Japanese. The others are French. Có 3 học sinh mới trong lớp này. 1 người là người Nhật. Những người còn lại là người Pháp.
– Let’s take some candies. I will take one. The others are yours. Hãy lấy vài cái kẹo đi. Tôi sẽ lấy 1 cái. Những cái còn lại là của bạn.
Xem thêm:
TCT team

Share this post

Trả lời

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top