Họa tùng khẩu xuất

Họa tùng khẩu xuất

Thuở xưa còn trắng và con rùa làm bạn với nhau, chúng chung sống trong một cái hồ. Năm ấy trời đại hạn, suốt một năm trời …