Lòng hiếu của con chim Oanh Vũ

Lòng hiếu của con chim Oanh Vũ

Thuở xưa, ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh Vũ, cha mẹ con chim đều mù lòa, không làm gì được, chim thường đi tìm trái cây thơm chín, dâng cha mẹ dùng. Lúc bấy giờ, có vị điền chủ mới cấy lúa bèn phát nguyện rằng:

– Lúa tôi đây, xin nguyện cho chúng sanh ăn dùng.

Chim Oanh Vũ thấy vị điền chủ phát tâm bố thí như vậy, bèn thường bay xuống lấy lúa cúng dường cha mẹ. Người điền chủ đi xem lúa, thấy loài chim loài sùng phá hại lúa, bèn nổi giận đặt lưới bắt được chim Oanh Vũ. Chim Oanh Vũ thưa vị điền chủ rằng:

– Trước đây ông có lòng tốt bố thí nên tôi mới dám lấy của ông, sao lại đặt lưới bắt tôi?.

Người điền chủ hỏi:

– Ngươi lấy lúa làm gì?.

Chim Oanh Vũ đáp:

– Tôi có cha mẹ mù, nên phải lấy lúa cúng dường.

Vị điền chủ nói rằng:

– Từ nay về sau, ngươi cứ lấy lúa mà dùng, đừng e ngại gì cả.

Loài súc sanh còn biết hiếu thuận với cha mẹ huống nữa là người.

Chim Oanh Vũ là tiền thân của Ðức Phật Thích Ca. Người điền chủ là tiền thân ông Xá Lợi Phất.

Chia sẻ Truyện này