Truyện song ngữ: Bác nông dân và con cò

The farmer and the stork

A Stork of a very simple and trusting nature had been asked by a gay party of Cranes to visit a field that had been newly planted. But the party ended dismally with all the birds entangled in the meshes of the Farmer’s net.

The Stork begged the Farmer to spare him.

“Please let me go,” he pleaded. “I belong to the Stork family who you know are honest and birds of good character. Besides, I did not know the Cranes were going to steal.”

“You may be a very good bird,” answered the Farmer, “but I caught you with the thieving Cranes and you will have to share the same punishment with them.”

You are judged by the company you keep.


Bác nông dân và con cò

Một con cò rất thật thà và cả tin đã được nhóm hạc mời đi đánh chén một bữa tại một cánh đồng vừa mới xuống giống. Nhưng bữa tiệc đã có kết cục thảm hại khi tất cả những con chim bị vướng vào trong lưới của bác nông dân.

Con cò đã van xin bác nông dân tha cho nó.

“Làm ơn để tôi đi”, nó nói. Tôi thuộc gia đình họ cò và con người biết đến chúng tôi như những loài chim chân thành và có đức tính tốt. Hơn nữa, tôi đã không biết những con hạc đang đi trộm đồ của ông”

“Mày có lẻ là một con chim tốt”, bác nông dân trả lời, “nhưng tao bắt mày với những con hạc ăn trộm kia và mày sẽ chịu trừng trị tương tự như chúng”

Bạn sẽ bị đánh giá thông qua những người bạn của bạn


Các từ khóa được sử dụng trong bài:

(to) have a trusting nature
có bản tính dễ tin người, cả tin

(be) entangled in s.th
bị vướng vào, bị mắc phải

(to) spare s.o/s.th
tha tội cho ai (hay điều gì đó)

(be) judged by
bị đánh giá, bị qui tội bởi (theo)

Share this post

Sidebar not configured yet. You can place widgets by navigating to WordPress Appearance > Widgets.

scroll to top