Làm việc chăm chỉ là bí quyết để có được ‘mỏ vàng’

HARD WORK-KEY TO A GOLD MINE

Once upon a time, there was a very hard-working farmer. He had developed a grapery that used to give a rich crop of grapes every year. He had three sons but none of them bothered to help their father in his work. They were very easy-going kind of people. So, the farmer was very worried about their future.

One day, the farmer fell ill as of old age. He called his son and said, “Dear sons! I doubt my end is near and before dying I want to tell you that, in my grapery, there lies a hidden treasure. Dig it out after my death.” Saying this, the old farmer died.

After performing the last rituals of their father, the sons began digging the vine-yard. They dug every inch of it but found nothing.

But the digging led to such a rich crop as had never been there before even when their father was alive.

So, the sons came to know what their father meant by hidden treasure.


Làm việc chăm chỉ – chìa khóa đến mỏ vàng

Ngày xửa ngày xưa, có một người nông dân làm việc chăm chỉ. Anh ta đã trồng một vườn nho và ngày càng trở nên giàu có . Ông ấy có 3 người con trai nhưng không ai trong số họ giúp đỡ ông ấy trong công việc. Họ là những người còn thích chơi đùa. Vì vậy, người nông dân thì rất lo lắng cho tương lai của họ.

Một ngày nọ, người nông dân đã đổ bệnh vì già yếu. Ông ấy liền gọi các con lại và nói: “Các con yêu quý, ta nghĩ ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa, vì vậy ta muốn nói với các con rằng, trong vườn nho của chúng ta có giấu một kho báu. Hãy đào nó lên sau khi ta mất. Nói xong người nông dân đã qua đời.

Sau khi thực hiện lễ an táng cho người cha của họ, họ bắt đầu đào vườn nho. Họ đã đào tất cả nhưng không tìm thấy thứ gì.

Nhưng việc đào tất cả lên làm cho cây cối trong vườn trở nên màu mỡ, tươi tốt hơn so với khi mà bố của họ còn sống.

Vì vậy, họ đã biết rằng kho báu mà bố của mình nói có nghĩa là gì.

Chia sẻ Truyện này