Friend for dinner – Bạn ăn tối

FRIEND FOR DINNER

“Honey,” said this husband to his wife, “I invited a friend home for supper.”

 “What? Are you crazy? The house is a mess, I haven’t been shopping, all the dishes are dirty, and I don’t feel like cooking a fancy meal!”

“I know all that.”

 “Then why did you invite a friend for supper?”

“Because the poor fool’s thinking about getting married.”

BẠN ĂN TỐI

 “Em yêu,” chồng nói với vợ, “Anh đã mời một người bạn đến nhà ta ăn tối.”

“Cái gì?Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì dơ, và em không muốn nấu một bữa ăn kỳ khôi !”

“Anh biết hết rồi.”

 “Vậy tại sao anh mời bạn ăn tối?”

 “Vì thằng ngố tội nghiệp đang nghĩ đến việc cưới vợ.”

Chia sẻ Truyện này