Truyện ngắn tiếng Anh

Với hơn 200 truyện ngắn tiếng Anh có âm thanh, đây là nguồn tài liệu thực hành nghe hiểu tiếng Anh bổ ích dành cho những người mới học và bắt đầu luyện nghe.

Tất cả truyện ngắn ở đây được viết bằng kiểu tiếng Anh đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu từ cách dùng từ đặt câu đến cấu trúc ngữ pháp.

Chúc bạn học tốt và kỹ năng nghe ngày một tiến bộ.

The Birthday Cake

The Birthday Cake

It was Jenny’s fourth birthday. She was four years old. Her mom baked a cake for her. Her mom baked a chocolate cake for her. The cake had two layers. …

The Tomato

The Tomato

The emergency number is 911. The emergency number is for emergencies. An emergency is a fire. An emergency is a crime. An emergency is an accident. Steve …

The Indoor Antenna

The Indoor Antenna

Brian didn’t have cable TV. He didn’t have satellite TV. He had an antenna for his TV. He had an indoor antenna. But it was an old antenna. The …

School Starts

School Starts

It was the first day of school. Pete was in the first grade. He got on the school bus. It was a big yellow school bus. He did not know the kids on the bus. The …

Halloween

Halloween

It was Halloween, the last day of October. It was October 31. Halloween was Freddy’s favorite day. He liked Halloween better than Christmas. He liked …

The Painter

The Painter

The painter was on the ladder. The ladder was on the sidewalk. The ladder was leaning against the wall. The painter was standing about 10 feet above the …

A Cat Scratch

A Cat Scratch

Kenny was crying. “Why are you crying?” Mom asked Kenny. “The cat scratched me,” said Kenny. The cat had scratched Kenny on his hand. …

A Thief on the Sidewalk

A Thief on the Sidewalk

She looked at the man walking along the sidewalk next to the nice houses. He didn’t live in any of those houses. She had seen this man several times …

Take a Drive

Take a Drive

She wanted to travel. He asked her where she wanted to go. She said she wanted to just get on the road and drive for a day or two. She wanted to get out of the …

Fix the Car

Fix the Car

She got into her car. She hoped it would start. Twice in the past month, the car had not started when she turned the key. It had started the second time she …

Time to Shop

Time to Shop

It was time to go to the market. He had no bananas, no apples, and no milk. He got into his car and drove to the market. It was only five minutes away. The …

What’s That Smell?

What’s That Smell?

It was a warm, sunny day. She put a hat on to keep the sun out of her eyes. She needed to visit her bank. She walked down to the corner. There were four …