Truyện ngụ ngôn song ngữ: Con cáo và những chùm nho

The fox and the grapes

A hungry Fox saw some fine bunches of Grapes hanging from a vine that was trained along a high trellis,

He did his best to reach them by jumping as high as he could into the air.

But it was all in vain, for they were just out of reach: so he gave up trying, and walked away with an air of dignity and unconcern, remarking:

“I thought those Grapes were ripe, but I see now they are quite sour.”


Con cáo và những chùm nho

Một chú Cáo đói bụng nhìn thấy những chùm nho tươi trên cây, uốn dọc trên dàn lưới cao.

Cáo dùng hết sức để với tới chúng bằng cách nhảy lên hết sức có thể. Nhưng tất cả đều vô ích vì chúng đều ngoài tầm với.

Vì vậy cáo từ bỏ, không cố gắng nữa và cáo đi bộ ra xa với vẻ đường hoàng và vô tư, nó nghĩ thầm rằng:

“Mình đã nghĩ những quả nho này đã chín, nhưng bây giờ mình cứ xem chúng còn xanh (chua)”


TỪ VỰNG
– trellis: lưới mắt cáo (cái này giống lưới B40)
– dignity: có nhân phẩm, thái độ đường hoàng, vẻ nghiêm trang
– unconcern: không quan tâm, không lo lắng
– remark: lưu ý, làm chú ý, thấy, nhận xét
– sour: chua

Chia sẻ Truyện này