PARROT BUYING – MUA VẸT

PARROT BUYING

A man goes into a pet shop to buy a parrot. The shop owner points to three identical looking parrots on a perch and says: “The parrot to the left costs 500 dollars”.

 “Why does the parrot cost so much?” the customer asks.

The owner says, “Well, it knows how to use a computer.”

 The customer asks about the next parrot and is told “That one costs 1,000 dollars because it can do everything the other parrot can do plus it knows how to use the UNIX operating system.”

 Naturally, the increasingly startled man asks about the third parrot and is told “That one costs 2,000 dollars.”

 Needless to say this begs the question “What can IT do?”

 To which the owner replies “To be honest I have never seen it do a thing but the other two call him boss!”

“No, no,” pleaded the dog. “Please don’t! If that man finds out I can talk, he’ll make me answer the phone, too!”

MUA VẸT

Một người đàn ông đi tới một hàng bán những con vật cảnh để mua một con vẹt.Chủ hàng chỉ ba con vẹt giống hệt nhau trong một cái lồng và nói:”Con vẹt bên trái giá 500 đô la.”

“Tại sao nó cao giá quá vậy?” khách hỏi.

Người chủ đáp:”À, nó biết cách sử dụng máy vi tính.”

Người khách hỏi về con vẹt tiếp theo và được bảo “Con vẹt đó giá 1000 đô la vì nó có thể làm mọi việc những con vẹt khác biết làm thêm vào nó có thể dùng hệ điều hành UNIX.”

Cố nhiên, người đàn ông càng lúc càng kinh ngạc hỏi về con vẹt thứ ba và được cho biết “Con đó giá 2.000 đô la.”

Không cần nói điều này đã đề cập đến câu hỏi “NÓ có thể làm gì?”

Đối với câu hỏi đó, người chủ đáp:”Nói thật tôi chưa thấy nó làm gì nhưng hai con kia gọi nó là chủ!”

Chia sẻ Truyện này