Truyện song ngữ: Đừng sống hai mặt

NEVER BE DOUBLE-FACED

Once a rabbit was wandering in a forest when a dog saw it from a distance and made for it at the top of his speed. The rabbit, seeing the dog approaching it, took to it’s heels to save itself from being killed. As the dog was getting nearer and nearer the rabbit could not run anymore and hid under a bush.

In no time, the dog reached there and stood beside the bush. By now, the rabbit had taken good rest. So, it left the bush and ran to it’s burrow as fast as it could.

The dog, again chased it and overtook it just before it could enter it’s burrow. He licked the rabbit and at times bit it too. The rabbit could not understand why the dog was doing like that.

So, it asked the dog, “Are you a friend or an enemy? If, a friend, then why do you bite me but if, an enemy, why do you caress me? Please, be single-faced.”


Đừng bao giờ sống hai mặt

Một lần nọ, khi chú thỏ đang đi lang thang trong rừng thì một con chó nhìn thấy nó từ xa và đuổi theo rất nhanh. Biết được con chó đang theo sát mình, thỏ chạy thật nhanh để thoát thân. Vì con chó ngày càng đến gần mà thỏ lại không thể chạy được nữa nên nó bèn nấp vào bụi rậm.

Ngay lập tức, con chó chạy đến đó và đứng ngay cạnh bụi rậm. Đến lúc đó, thỏ cũng tìm được chỗ an toàn bởi vậy nó rời khỏi bụi rậm chạy về phía hang nhanh nhất có thể.

Con chó lại đuổi theo và bắt được thỏ ngay trước lúc nó định vào hang. Chó liếm thỏ và thing thoảng còn cắn nó. Thỏ không hiểu vì sao chó lại làm như vậy.

Vì vậy nó hỏi con chó: anh là bạn tôi hay là kẻ thù của tôi vậy? Nếu là bạn vậy sao còn cắn tôi, còn nếu là kẻ thù sao lại vuốt ve tôi?. Làm ơn đừng sống hai mặt

Chia sẻ Truyện này